Дэлхий дахинд хэмпийн үйлдвэрлэл буюу түүнийг тойрсон олон төрлийн бизнес, бүтээгдэхүүний хэрэглээ хурдацтай өсөн нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан олс ургамлын талаарх бидний мэдэхгүй нууцууд болон байгаль орчинд үзүүлж буй үр нөлөөг та бүхэн энэхүү баримтат киноноос хүлээн авч үзнэ үү.

The increase in the production of hemp has given rise to various commodities around the world. As utilization increases, taboos surrounding the plant as well as its effects on humankind arise. This documentary dwells into the history and all the mysteries shrouded with hemp.

01VID Channel:
https://www.facebook.com/01VID-107579991889976

HEMP Mongolia:
https://www.facebook.com/HEMP-Mongolia-100483841806549

More videos coming soon: Like / Subscribe

Canadian Flag
cbd pain cream
cbd for pets
cbd gummies
CBD topicals
CBD tincture oil
cbd extra strength night and day oil
American flag
cbd topical cream
cbd hemp oil
cbd soft gel capsules
cbd edible gummies
cbd pre-rolled joint
cbd lotion
CBD Vape Cartridges